หน้าหลัก :เกี่ยวกับเรา » หมวดที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น...

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

นโยบายในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท(คณะกรรมการ) และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจ ดังนี้

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเรื่องท่อในอาคาร

 

พันธกิจ

 1. รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า
 2. สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
 3. รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน
 4. สร้างความหลากหลายในสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกกลุ่ม
 5. ให้บริการที่ดีและรวดเร็ว

 

ค่านิยม

 1. ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม
 2. ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. การทำงานเป็นทีม

 

      บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
หมวดที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกจากผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

 

1. พนักงาน

 • บริษัทฯจะปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
 • บริษัทฯจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
 • บริษัทฯจะกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
 • บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย และเปิดเผยถึงการปฏิบัติ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานไว้ให้เป็นที่ทราบ
 • บริษัทฯจะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทำงาน โดยมีการเปิดเผยถึงแนวปฏิบัติ จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อไปไว้ให้เป็นที่ทราบ
 • บริษัทฯตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นบริษัทฯจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้
 • บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น มีช่องทางสื่อสาร ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ปรากฎในหมวดที่ 4 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 

2. ลูกค้า

 • ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 • รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
 • แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง


 

3. คู่ค้าและเจ้าหนี้

 • บริษัทฯจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้
 • มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริษัทฯจะไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่นในกรณีบริษัทฯมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคงหรืออยู่ในภาวะที่จะต้องยุบเลิกกิจการ บริษัทฯจะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาโดยทันที

 

4. คู่แข่งทางการค้า

 • บริษัทฯจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

 

5. สังคมและสิ่งแวดล้อม

 • บริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม โดยยึดแนวปฏิบัติตามหลัก ISO (International Organization for Standardization) สำหรับกระบวนการผลิต หรือกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทฯจะส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการปรับปรุงการผลิตเพื่อลดของเสีย เป็นต้น) โดยกำหนดนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ
 • บริษัทฯจะปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ
 • แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
 • ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบด้านอื่นๆ ที่ประกาศใช้โดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
 • บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ในการพัฒนารูปแบบ การจัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี