หน้าหลัก :เกี่ยวกับเรา » โครงสร้างของบริษัท

โครงสร้างของบริษัท

โครสร้างของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย...

ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา -  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ - กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร

นายธานินทร์ ตันประวัติ - กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง - กรรมการ / กรรมการบริหาร

พลเรือโท สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา - กรรมการอิสระ

นางประครอง นามนันทสิทธิ์ - กรรมการ

นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์  - กรรมการ / กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ์ - กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายนำพล เงินนำโชค - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

          กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ หรือ นายธานินทร์ ตันประวัติ หรือ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง หรือ นางประครอง นามนันทสิทธิ์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท