หน้าหลัก :ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

  ร่วมงานกับเรา

  1. เจ้าหน้าที่บัญชี (บริษัท เมฆา-เอส จำกัด)

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านบัญชี 1-2 ปี
  • มีความชำนาญในการใช้ Microfsoft Office และระบบ ERP บริษัทฯ อย่างคล่องแคล่ว
  • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษีอากร หน้าที่ความรับผิดชอบ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พัฒนาและออกแบบระบบการควบคุมภายในที่กระทบกับระบบบัญชี
  • ปิดงบการเงินรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี
  • ประมาณการภาษีจัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด51
  • ประมาณการภาษีจัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภงด50
  • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกในการปิดงบการเงินประจำปี
  • ประสานงานกับกรมสรรพากรในการขอคืนภาษี(หากมี) หรือในการตรวจสอบจากกรมสรรพากร
  • ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกจัดซื้อ, ทรัพย์สิน, โครงการ เป็นต้น เพื่อให้เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งมาทางบัญชีและการเงินครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
  • ประสานงานติดต่อเรื่องเอกสารกับบริษัทหรือผู้รับจ้างภายนอก และดูแลเรื่องการจ่ายเช็คให้กับบริษัทหรือผู้รับเหมาช่วงที่มาติดต่อขอรับเช็คตามเวลาที่กำหนด
  • รับผิดชอบงานอื่น ๆ  ของแผนกบัญชีและการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร

  2. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) (บริษัท เมฆา-เอส จำกัด)
   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 30 – 45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาและงานระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมงานโยธาหรืองานระบบอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา
  • จัดหาและคัดเลือกวัสดุอปกรณ์ เพื่อขออนุมัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา
  • ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และงานก้าวหน้าตามแผนงาน
  • ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาไว้อย่างดี
  • ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก
  • ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานให้มีความปลอดภัย ตามระบบ ISO 9001
  • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุบัติเหตุในโครงการฯลฯ

   

  3. โฟร์แมน บริษัท เมฆา-เอส จำกั

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาโยธา หรือช่างไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานโยธาหรืองานระบบอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลควบคุมงานงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ตามลำดับขั้นตอนงาน
  • สามารถอ่านแบบได้และควบคุมงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพงานวิศวกรรมหรือตาม Specification
  • ประสานงานกับผู้รับเหมา ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน หรือ การแจ้งซ่อม ให้งานเสร็จทันภายในกำหนดเวลา
  • ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  • ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง
  • มีความรู้ เบื้องต้นในโปรแกรม AUTO CAD / SHOP DRAWING
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน,ความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
  • ถอดแบบและประมาณราคาเบื้องต้นได้

  4. พนักงานเขียนแบบ บริษัท เมฆา-เอส จำกัด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย- หญิง อายุ22 ปีขึ้นไป
  • ระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาเขียนแบบไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานระบบ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถทางานต่างจังหวัดได้
  • มีความรู้และความชานาญในการใช้โปรแกรม Autocad
  • สามารถจัดทาแบบ As-Built Drawing ได้ด้วยตนเอง
  • มีความเข้าใจและสามารถอ่านแบบของงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นแบบโครงสร้าง,แบบสถาปัตย์ หรือ Combine ได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ประสานงานกับวิศวกรโครงการหรือวิศวกรสนามในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนทำการติดตั้ง
  • ตรวจสอบแบบ Design Drawing และสรุปจัดทำเป็นรายการหมายเลขแบบ Shop Drawing ทั้งหมดที่ต้องจัดทำ รวมทั้งอ้างอิงรายการจากแบบก่อสร้าง,แบบสถาปัตย์ ไว้ด้วย
  • ร่วมกันกำหนดแผนการส่งขออนุมัติแบบ Shop Drawing ทั้งหมดทุกระบบ และควบคุมการจัดทำแบบให้สอดคล้องกับแผน Shop Drawing Approval Status ให้ทันก่อนติดตั้งตามแผน
  • ร่วมศึกษาแบบกับวิศวกรโครงการ/วิศวกรสนาม และประสานงานกับซุปเปอร์ไวเซอร์/ โฟร์แมนอาวุโส/ โฟร์แมนเพื่อเคลียร์แบบหน้างานแต่ละระบบให้สอดคล้องกับที่ลูกค้ากำหนด
  • ควบคุมและติดตามสถานะการอนุมัติและแก้ไขแบบอย่างต่อเนื่อง และแจ้งข้อมูลในการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ทีมพนักงานออกแบบทราบ
  • ควบคุมการแจกจ่ายแบบให้กับวิศวกรโครงการ/วิศวกรสนาม/โฟร์แมน และผู้รับเหมาช่วงที่ต้องใช้งานแต่ละทีม ตามระบบ ISO ที่กำหนดขั้นตอนไว้
  • จัดทำการ Back up Shop Drawing ทุกระบบไว้ทุกเดือนและ As-Built Drawing ทุกระบบไว้ก่อนจบโครงการ โดยจัดเก็บไว้ในระบบ Cloud /Server ของบริษัท
  • ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมดในโครงการให้สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (Risk Management) และการสูญเสีย (Loss Prevention) ตามนโยบายบริษัทฯ
  • ให้ความร่วมมือในการร่วมประชุมภายใน (Site Meeting) ประจำสัปดาห์ ร่วมกับผู้รับเหมา โดยติดตามงานตามแผนงานย่อย ปัญหาคุณภาพและหัวข้อเรื่องความปลอดภัย
  • ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงานตามขั้นตอนการควบคุมการทำงานตามระบบ ISO 9001 อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  5.ผู้จัดการโครงการ  บริษัท เมฆา-เอส จำกัด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ30-45 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมงานระบบอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถทางานต่างจังหวัดได้
  • มีความรู้ในเรื่องวางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนงานหลัก ,การบริหารงบประมาณ,แผนการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในงบประมาณที่กาหนดไว้
  • มีความรู้ทางด้านเทคนิควิศวกรรม และควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพงานหรือตาม Specification
  • มีความรู้และเข้าใจในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และการใช้งานระบบ ERP โปรแกรมใช้งานของบริษัทเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการบริหารควบคุมผู้รับเหมาช่วงให้ทางานได้ตามแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ
  • มีทักษะในด้านการวิเคราะห์เชิงระบบ, แก้ไขปัญหา, ให้คาปรึกษาแนะนากับทีมโครงการทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารโครงการให้ได้ตามแผนงานและ KPI
  • มีทักษะการเจรจา โน้มน้าวผู้อื่นได้ดี และมีบุคลิกความเป็นผู้นาในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาและบริหารงาน Team Work ได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

   

  • วางแผนและเตรียมการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกโครงการ(Site Mobilization/ Demobilization) เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน
  • วางแผนการใช้กำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และจัดทำผังโครงการและลงนามใน Job Description ของแต่ละตำแหน่งงานให้ครบตามสายการบังคับบัญชา
  • วางแผนการใช้ทรัพย์สิน, เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้งานหรือเครื่องมือวัดที่จำเป็น ให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานโครงการ
  • ทบทวนสัญญาหลักและลงนามในสัญญาเหมาช่วง และทบทวน BOQ ที่ได้รับมาเพื่อสรุปจัดทำ Site Approved Budget นำเสนอผู้บริหารระดับสูงอนุมัติสำหรับใช้ของโครงการ
  • จัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) และตรวจสอบแผนงานย่อยรายเดือนหรือรายสัปดาห์ที่กาหนดให้วิศวกรจัดทา เพื่อระบุแผนและ % Progress ปัจจุบันให้สอดคล้องกับแผนงานหลักเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ทันเวลาในแต่ละ Milestone
  • ตรวจสอบการสรุปความก้าวหน้าของงาน (Progress) และสรุปภาพรวมของแผนงานต่างๆ และปัญหาอุปสรรคของงานใน Weekly Report/ Monthly Report ก่อนนำส่งที่ปรึกษาโครงการหรือเจ้าของงาน
  • ลงนามตรวจสอบในใบขอซื้อ (PR) หรือจัดทำเอกสารสรุปสั่งซื้อสั่งจ้างให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด (รวมทั้งในระบบ Epicor ให้ถูกต้องตามขั้นตอน) โดยวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้าภายใต้งบประมาณ และต้องติดตามสถานะเอกสารการขอซื้อจนออกใบสั่งซื้อ (PO)และจนจบกระบวนการที่ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ได้เข้ามาที่โครงการ
  • ติดตามตรวจสอบการใช้วัสดุและสรุปยอดคงเหลือของ Stock จัดเก็บวัสดุทุกเดือนและบริหารการจัดเก็บให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ตรวจสอบและลงนามสรุปการใช้งบประมาณของโครงการตอนช่วงเริ่มโครงการ และจัดทา Forecast Cost รวมทั้งการปรับปรุงงบประมาณ (Budget) กรณีไม่ได้ตามที่กาหนด
  • วางแผนการทางานให้ได้ตามเป้าหมายวัดผล KPI ของโครงการ และสรุปรายงานผลทุกเดือน นาส่ง QMR เพื่อตรวจสอบและรวบรวมรายงานต่อผู้บริหาร
  • จัดทารายงาน Monthly Report ส่งผู้อานวยการโครงการทุกเดือน และร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือนกับผู้บริหารระดับสูง
  • ประสานงานหลักกับที่ปรึกษาโครงการและเจ้าของโครงการ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายหรือแผนงาน และเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นจนสรุปหาข้อยุติได้
  • ติดตามและบริหารการเบิกค่างวดงานจากเจ้าของโครงการและบริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดรายได้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  • ให้คำแนะนาสนับสนุนทีมงานโครงการในการควบคุมทีมผู้รับเหมาช่วงและให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
  • ควบคุมบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมดในโครงการให้สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (Risk Management)
  • จัดให้มีการประชุมภายใน (Site Meeting) ประจาสัปดาห์ ร่วมกับผู้รับเหมา โดยเน้นเรื่องการควบคุมตามแผนงานหลักและแผนงานย่อย รวมทั้งเรื่องความปลอดภัย
  • ให้ความร่วมมือและส่งเสริมพนักงานให้ปฎิบัติงานตามขั้นตอนการควบคุมการทางานตามระบบ ISO 9001 อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • เข้าร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมอภิปรายเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง
  • บริหารจัดการงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการโครงการและผู้บริหารระดับสูง

   

   

  สวัสดิการเพิ่มเติม :

  •  ชุดยูนิฟอร์มปีละ 2 ชุด
  •  ฟรีอาหารกลางวัน (พานทอง)
  •  ประกันสังคม
  •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •  กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์

   ติดต่อฝ่ายบุคคล  038-740371-4 ต่อ 3102  คุณนวิยา