หน้าหลัก :เกี่ยวกับเรา » หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น...

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

นโยบายในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท(คณะกรรมการ) และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจ ดังนี้

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเรื่องท่อในอาคาร

 

พันธกิจ

 1. รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า
 2. สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
 3. รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน
 4. สร้างความหลากหลายในสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกกลุ่ม
 5. ให้บริการที่ดีและรวดเร็ว

 

ค่านิยม

 1. ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม
 2. ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. การทำงานเป็นทีม

 

      บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
หมวดที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

             ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 • สนับสนุนให้คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
 • จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯดังกล่าวอย่างละเอียด และไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นที่ผู้ถือหุ้นไม่เคยได้รับรู้มาก่อน
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
 • อำนวยความสะดวกในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคำถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
 • เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้.