หน้าหลัก :เกี่ยวกับเรา » วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเรื่องท่อในอาคาร ควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป็นผู้นำในการผลิตท่อร้อยสายไฟและผลิตภัณฑ์ท่ออื่นๆ สำหรับอาคารมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมโดยมีคุณภาพและการบริการสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริหารความเสี่ยงครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม และห่วงโซอุปทานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  (Governance)

 

พันธกิจ

  • รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า

 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้ารวมทั้งมีราคาเหมาะสมสามารถแข่งขันได้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเรื่อยมา ทั้งนี้สินค้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์จากทั้งในและ ต่างประเทศ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), มาตรฐาน Underwriters Laboratories INC. (UL), มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN) เป็นต้น รวมทั้งมาตรฐานการติดตั้ง เช่น มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551) และ National Electric Code (NEC) เป็นต้น

 

  •    สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการสร้างตราสินค้า ได้แก่ Arrow และ Union ให้เป็นที่รู้จักเพื่อขยายฐานลูกค้าเป้าหมายให้รู้จักตราสินค้าและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ , การออกงานแสดงสินค้าต่างๆ , การจัดสัมมนาแก่นักศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในสถาบันศึกษาต่างๆ , การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มบริษัทผู้ออกแบบระบบ ฯลฯ

 

  •    รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน

                  ลูกค้าปัจจุบันเป็นฐานลูกค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าดังกล่าวให้มากที่ สุด ซึ่งจะเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เน้นให้ลูกค้ารับทราบความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจ โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเข้าเยี่ยมเยียนด้วยตัวเอง หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ ยังประกอบด้วย การรักษาคุณภาพของสินค้า การส่งของให้ตรงเวลาที่กำหนด และการบริการที่ประทับใจ โดยบริษัทมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าด้วย

 

  • สร้างความหลากหลายในสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกกลุ่ม

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อหลากหลายประเภท ทั้งท่อร้อยสายไฟแบบท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี แบบท่อเหล็กอ่อน และแบบท่อเหล็กอ่อนกันน้ำ รวมถึงท่อน้ำประปา ท่อระบายอากาศรูปทรงต่างๆ และท่อสำหรับงานก่อสร้าง ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าได้ นอกจากนี้ ยังจะมีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อเสริมผลิตภัณฑ์บริษัทให้กับลูกค้าด้วย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยมีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

มีการจำหน่ายท่อประเภทต่าง ๆ ภายใต้ตราสินค้า “ARROW” และ “UNION” โดยมีการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ARROW ซึ่งมีระดับราคาที่สูงกว่าใช้สำหรับเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดบนเน้นคุณภาพสูง และสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า UNION ซึ่งมีระดับราคารองลงมาจะใช้สำหรับเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดรอง โดยการวางตำแหน่งทางการตลาดดังกล่าว ส่งผลให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมลูกค้าได้ในทุกกลุ่ม

 

  • การให้บริการที่ดีและรวดเร็ว

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการขาย เช่น จัดทำใบเสนอราคา/บิลขายได้รวดเร็ว ถูกต้อง จัดส่งสินค้าตรงเวลา จัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพดีรอการจัดส่ง เป็นต้น โดยจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการบริการและด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานและสามารถตอบปัญหาให้กับลูกค้าได้ อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีบริการเสริมจัดหาอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเสริมผลิตภัณฑ์บริษัทให้ กับลูกค้า เช่น หน้ากากแอร์ ฉนวน เทปกาว อุปกรณ์ท่อเหลี่ยมต่างๆ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานขายมีความรู้ด้านเทคนิคการขายโดยจะส่งพนักงานด้านการ ตลาดเข้าอบรมภายนอกคนละอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

 

  • บริหารจัดการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสั่งคม

 บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นจะดำเนินงานให้เป็นไปตามขอบเขตการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างคุณค่าในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือ CSR ตามหลักสากล 

 

  • การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

                  บริษัทแบ่งช่องทางการจำหน่ายของบริษัท ออกเป็น 3 กลุ่ม คือการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย , การจำหน่ายโดยตรงต่อผู้รับเหมางานระบบ , เจ้าของโครงการ

 

  • ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

  อุตสาหกรรมท่อเหล็กร้อยสายไฟ ท่อประปา ท่อระบายอากาศ และท่อก่อสร้าง เป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการติดตั้งสายไฟฟ้าใน อาคารประเภทต่างๆ ดังนั้น ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงเติบโตตามธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริม ทรัพย์เป็นหลัก