หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 

         รายการ           ดาวน์โหลดเอกสาร      
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม    
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประจำปี 2561


Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

 

   รายการ          ดาวน์โหลดเอกสาร      
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี 2561  (Annual Report)                                                          

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

แผนที่ ไบเทค บางนา
              รายการ     ดาวน์โหลดเอกสาร 
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การแก้ไขข้อบังคับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ข้อ 18 ข้อ 20 และข้อ 22
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  

      - ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์

      - นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง

      - นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

          

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายการ    ดาวน์โหลดเอกสาร   
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม                                                 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ


 

ประจำปี 2560

 

Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 

 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 + ANNUAL REPORT

รายการ   ดาวน์โหลดเอกสาร        
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
Annual report ประจำปี 2559        

  


   

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 รายการ      ดาวน์โหลดเอกสาร
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560                                               
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติม

นิยามกรรมการอิสระ
รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2)
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมฯ
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่ ไบเทค บางนา

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

 

รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร  
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม                                   
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯประจำปี 2559

 Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 

 

 

 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 รายการ         ดาวน์โหลดเอกสาร 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                  
ANNUAL REPORT ประจำปี 2558     

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร  
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมฯ
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่ ไบเทค บางนาการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 

 รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษํทฯ