หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท

 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็น
บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด
67,528,874
26.49%
นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์
66,908,017
26.04%
นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ 18,380,506 7.15%
นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์
12,745,631 
4.96%
น.ส. สี แซ่เตีย  9,003,976 3.50%
นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง 
7,003,091
2.73%
น.ส.จงกล  งามเลิศชัย
5,279,500
2.06%
นายธนวัฒน์  ภัทรานุพันธุ์
4,928,863
1.92% 
นาย สกล งามเลิศชัย 2,794,600 1.09%
น.ส. รุจิรา ก่อสวัสดิ์วรกุล 2,654,000 1.03%

ข้อมูลจาก  http://www.set.or.th/  ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566