หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท

 

 

 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็น
บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด
67,528,874
26.61%
นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์
66,908,017
26.37%
นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ 17,763,606 7.07%
นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์
10,778,510 
4.25%
น.ส. สี แซ่เตีย  9,003,976 3.55%
นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง 
7,003,091
2.76%
น.ส.จงกล  งามเลิศชัย
4,764,500
1.97% 
นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์
4,378,183
1.73% 
นาย สกล งามเลิศชัย 2,680,000 1.06%
นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ 2,465,000 0.97%
นางวัลภา ญาณสมบูรณ์ 2,465,000 0.97%
นายจงกิจ งามเลิศชัย 2,274,900 0.90%
นางระพีพรรณ ภัทรานุพันธุ์ 1,968,371 0.78%
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ 1,401,400  0.55%

ข้อมูลจาก  http://www.set.or.th/  ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561