หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำคัญทางการเงิน...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำปี 2561

            วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
28 ก.พ.61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
28 ก.พ.61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด
28 ก.พ.61 การจ่ายเงินปันผลปี 2560 ,การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ(ESOP-W2),กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ,การลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า และการซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและสำนักงานสำหรับกลุ่มบริษัท รายละเอียด
28 ก.พ.61 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
 22 มี.ค.61  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
26 เม.ย. 61   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด 
 7 พ.ค.61  เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท รายละเอียด 
 14 พ.ค.61  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
 14 พ.ค.61   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
 31 พ.ค. 61  รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท รายละเอียด 
05 มิ.ย. 61 แจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) ครั้งที่ 1 รายละเอียด 
29 มิ.ย. 61 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W2 (F53-5) รายละเอียด 
10 ส.ค.61 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 ส.ค.61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด 
10 ส.ค.61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด 
10 ส.ค.61 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด 
14 พ.ย. 61 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 พ.ย. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
14 พ.ย. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 รายละเอียด
14 พ.ย. 61 สารสนเทศอนุมัติให้ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และ/หรือ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และศูนย์กระจายสินค้า สำหรับกลุ่มบริษัท รายละเอียด

ประจำปี 2560

            วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2560 งบการเงินปี 2559 ZIP
27 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 การจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 การออก ESOP-W2 และการเพิ่มทุน รายละเอียด
 25 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
03 พ.ค. 2560  ผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัท  รายละเอียด
12 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
12 พ.ค. 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 รายละเอียด
12 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
05 มิ.ย. 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่3 (ESOP-W1) รายละเอียด
 29 มิ.ย. 2560  แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
 14 ก.ค. 2560  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ESOP-W1) รายละเอียด
 11 ส.ค. 2560   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP

ประจำปี 2559

            วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
11 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 ZIP
24 ส.ค. 2559  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  รายละเอียด
10 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559  ZIP
10 ส.ค. 2559 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  รายละเอียด
10 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
15 ก.ค. 2559  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน(ESOP) รายละเอียด
06 ก.ค. 2559  หุ้นเพิ่มทุนของ ARROW เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด 
28 มิ.ย. 2559   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด 
15 มิ.ย. 2559   แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย)(เพิ่มเติม) รายละเอียด
13 มิ.ย. 2559 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่2 (ESOP-W1) รายละเอียด
 12 พ.ค. 2559  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ZIP 
12 พ.ค. 2559   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด 
 09 พ.ค. 2559   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็ปไซด์ของบริษัท  รายละเอียด
26 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายละเอียด
07 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเอกสารเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
 19 ก.พ.2559 งบการเงินรายปี 2558 ZIP
 19 ก.พ.2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
 19 ก.พ.2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 รายละเอียด
 19 ก.พ.2559  การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียด 
8 ม.ค. 2559 การทำรายการซื้อขายหุ้น BIG LOT รายละเอียด