หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำคัญทางการเงิน...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำปี 2566

 วันที่

รายการ ดาวน์โหลด

23 ก.พ.66

งบการเงินรายปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

ZIP

23 ก.พ.66

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

รายละเอียด

23 ก.พ.66

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

รายละเอียด

23 ก.พ. 66

การจ่ายเงินปันผลปี 2565 และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายละเอียด

 

 

 

     
     
     
     

ประจำปี 2565

 วันที่

รายการ ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 65 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ESOP-W3) รายละเอียด
23 ก.พ.65 งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
23 ก.พ.65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
23 ก.พ.65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียด
23 ก.พ.65 การจ่ายเงินปันผลปี 2564 และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียด
24 ก.พ. 65  แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
 5 เม.ย.65 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด 
26 เม.ย 65 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด 
12 พ.ค.65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 รายละเอียด 
12 พ.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ส.ค.65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 รายละเอียด
11 ส.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ส.ค.65 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
11 พ.ย.65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 รายละเอียด 
11 พ.ย.65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด 

ประจำปี 2564

 วันที่

รายการ ดาวน์โหลด
23 ก.พ.64 งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
23 ก.พ.64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
23 ก.พ.64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
23 ก.พ.64 การจ่ายเงินปันผลปี 2563 และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียด
 05 เม.ย. 64 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
26 เม.ย. 64 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
12 พ.ค. 64 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
12 พ.ค. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12 พ.ค. 64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
12 พ.ค. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด