หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำคัญทางการเงิน...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำปี 2560

            วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2560 งบการเงินปี 2559 ZIP
27 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 การจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 การออก ESOP-W2 และการเพิ่มทุน รายละเอียด
 25 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
03 พ.ค. 2560  ผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัท  รายละเอียด
12 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
12 พ.ค. 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 รายละเอียด
12 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด

ประจำปี 2559

            วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
11 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 ZIP
24 ส.ค. 2559  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  รายละเอียด
10 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559  ZIP
10 ส.ค. 2559 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  รายละเอียด
10 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
15 ก.ค. 2559  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน(ESOP) รายละเอียด
06 ก.ค. 2559  หุ้นเพิ่มทุนของ ARROW เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด 
28 มิ.ย. 2559   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด 
15 มิ.ย. 2559   แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย)(เพิ่มเติม) รายละเอียด
13 มิ.ย. 2559 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่2 (ESOP-W1) รายละเอียด
 12 พ.ค. 2559  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ZIP 
12 พ.ค. 2559   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด 
 09 พ.ค. 2559   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็ปไซด์ของบริษัท  รายละเอียด
26 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายละเอียด
07 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเอกสารเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
 19 ก.พ.2559 งบการเงินรายปี 2558 ZIP
 19 ก.พ.2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
 19 ก.พ.2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 รายละเอียด
 19 ก.พ.2559  การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียด 
8 ม.ค. 2559 การทำรายการซื้อขายหุ้น BIG LOT รายละเอียด

ประจำปี 2558

            วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2558  แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน(การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย) รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558 รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 3/2558 รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 ZIP
10 พ.ย. 2558 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ รายละเอียด
17 ก.ย. 2558 13:02 การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน บริษัท เมฆา-เอส จำกัด รายละเอียด
15 ก.ย. 2558 13:01 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด
25 ส.ค. 2558 08:53 แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
 11 ส.ค. 2558 17:12      ชี้แจงการแก้ไขงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558  รายละเอียด
 11 ส.ค. 2558 12:33  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 (แก้ไข)  ZIP
 11 ส.ค. 2558 12:31  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข 2

 รายละเอียด

 11 ส.ค. 2558 09:38  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข

 รายละเอียด

 11 ส.ค. 2558 09:34  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558

 รายละเอียด

 11 ส.ค. 2558 09:17  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

 รายละเอียด

 11 ส.ค. 2558 08:55  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/58

 รายละเอียด

 11 ส.ค. 2558 08:54  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/58  รายละเอียด
 11 ส.ค. 2558 08:52  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558  ZIP
 27 ก.ค. 2558 12:57  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน(ESOP)   รายละเอียด
 24 ก.ค. 2558 13:02   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน(RO) 

 รายละเอียด

 06 ก.ค. 2558 08:26  หุ้นเพิ่มทุนของ ARROW เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2558   รายละเอียด 
 03 ก.ค. 2558 12:30   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) แก้ไข template   รายละเอียด 
 26 มิ.ย. 2558 13:20  แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)  รายละเอียด
 15 มิ.ย. 2558 08:33  หุ้นเพิ่มทุนของ ARROW เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2558  รายละเอียด
 11 มิ.ย. 2558 17:00  แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(ESOP-W1)  รายละเอียด
 10 มิ.ย. 2558 21:02  แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)  รายละเอียด
 26 พ.ค. 2558 08:15  หุ้นเพิ่มทุนของ ARROW เริ่มซื้อขายวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  รายละเอียด
 22 พ.ค. 2558 13:01  การเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  รายละเอียด
 19 พ.ค. 2558 13:02  แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)  รายละเอียด
 12 พ.ค. 2558 17:02  เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  รายละเอียด
 08 พ.ค. 2558 13:19  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2558  รายละเอียด
 07 พ.ค. 2558 13:12  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558  ZIP
 07 พ.ค. 2558 13:05  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  รายละเอียด
 27 เม.ย. 2558 08:59  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  รายละเอียด
 13 มี.ค. 2558 08:46  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม  รายละเอียด
 26 ก.พ. 2558 17:11  งบการเงินรายปี 2557  ZIP
26 ก.พ. 2558 17:05  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
26 ก.พ. 2558 08:46  กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2558 และจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้น รายละเอียด

 

ประจำปี 2557

         วันที่รายการดาวน์โหลด
2 กันยายน 2557รายงานการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฯและการจัดสรร (F 53-5) รายละเอียด
13 สิงหาคม 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
13 สิงหาคม 2557งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
8 สิงหาคม 2557จ่ายปันผลระหว่างกาล(เพิ่ม template) รายละเอียด
7 สิงหาคม 2557จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2557งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
9 พฤษภาคม 2557แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557 (แก้ไข) รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
25 เมษายน 2557มติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
20 มีนาคม 2557 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น,ESOP W-1(แก้ไข เพิ่ม PDF) รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2557งบการเงินรายปี 2556(แก้ไข File แนบ) ZIP
27 กุมภาพันธ์ 2557 งบการเงินรายปี 2556 ZIP
27 กุมภาพันธ์ 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2557รายงานการเพิ่มทุน รายละเอียด
25 กุมภาพันธ์ 2557รายระเอียดเบื้องต้นโครงการ ESOP W-1(แก้ไขวันที่) รายละเอียด
25 กุมภาพันธ์ 2557รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)                รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ 2557จ่ายปันผลเป็นเงินสด, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, ESOP W-1 รายละเอียด
27 มกราคม  2557รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน IPO รายละเอียด


ประจำปี 2556

            วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
26 พฤศจิกายน 2556 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  รายละเอียด
19 พฤศจิกายน 2556 วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557  รายละเอียด
15 พฤศจิกายน 2556  รายการซื้อขายหุ้น BIG LOT  รายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)  รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2556  รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)  รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556  ZIP
13 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  รายละเอียด
13 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  รายละเอียด
13 สิงหาคม 2556  ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2556  รายละเอียด
13 สิงหาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556  ZIP
 8 สิงหาคม  2556 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  รยละเอียด
23 กรกฎาคม 2556 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน  รายละเอียด
14 พฤษภาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2556  รายละเอียด
14 พฤษภาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
14 พฤษภาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  รายละเอียด
14 พฤษภาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556  ZIP
19 เมษายน 2556 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รายละเอียด
 2  เมษายน 2556 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท  รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2012 รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)  รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2556 งบการเงินรายปี 2555  ZIP
27 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)  รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)  รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งมติการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2556 รายละเอียด
 8 กุมภาพันธ์ 2556 ชี้แจงการนำส่งงบการเงิน  รายละเอียด
29 มกราคม 2556 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน  รายละเอียด

ประจำปี 2555

           วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
 24 ธันวาคม 2555 งบการเงินรายปี 2554  ZIP
 24 ธันวาคม 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

 รายลเอียด

 24 ธันวาคม 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555  ZIP
 24 ธันวาคม 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 4/2554  ZIP
 21 ธันวาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์ MAI เพิ่มสินค้า : Arrow เริ่มซื้อขาย 25 ธ.ค. 55  รายละเอียด