หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็น
บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด
67,528,874
26.77%
นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์
66,908,017
26.53%
นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ 17,763,606 7.04%
นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์
10,778,510 
4.27%
น.ส. สี แซ่เตีย  9,003,976 3.57%
นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง 
7,003,091
2.78%
น.ส.จงกล  งามเลิศชัย
4,764,500
1.89% 
นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์
4,378,183
1.74% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  
3,446,039
1.37%
นาย สกล งามเลิศชัย 2,654,000 1.05%
นายจงกิจ งามเลิศชัย 2,146,500 0.85%
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,027,900  0.80%
นางระพีพรรณ ภัทรานุพันธุ์ 1,968,371 0.78%
นางวัลภา ญาณสมบูรณ์ 1,800,000 0.71% 
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ 1,413,000 0.56%

ข้อมูลจาก  http://www.set.or.th/  ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560